Historia ZSP w Przasnyszu

Zespół Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu został utworzony na podbudowie dwóch szkół zawodowych działających w powiecie przasnyskim w latach dwudziestych XX wieku. Była to Męska Szkoła Rolnicza w Rudzie i Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa.   

Rok 1923

Utworzono Sejmikową szkołę Rolniczą im. Dobrzańskiego w Rudzie. Na budowę szkoły dokonano zapisu testamentowego w wysokości 100 tys. marek polskich. Połowę z tej kwoty zapisał Ludwik Dobrzański.

Źródło zdjęcia: M.W. Kmoch

Kadra nauczycielska i uczniowie szkoły rolniczej w Rudzie, lata 30 XX w.

Kadra nauczycielska i uczniowie szkoły rolniczej w Rudzie, lata 30 XX w. Szkoła kształciła rolników na wysokim poziomie. Uczniowie zdobywali wiedzę w gospodarstwie rolnym o powierzchni 115 morgów (ok. 67 ha), gdzie hodowano bydło, trzodę chlewną, owoce, prowadzono pasiekę, ogród oraz warzywnik. Uczniowie mieli do dyspozycji również boisko sportowe i basen.

W 1950 r. powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa.  Powstała jedna klasa o specjalności ślusarz.  Na zdjęciu uczniowie i nauczyciele ZSZ w 1957r.

grudzień 1963 roku

W grudniu 1963 roku oddano do użytku internat. Budynek mógł pomieścić do 204 wychowanków. Rok później młodzież przeniosła się do nowego budynku szkolnego z salą gimnastyczną, 14 salami lekcyjnymi i 3 pracowniami.

1965 rok

Oddano do użytku warsztaty szkolne. O jakości prowadzonego w nich kształcenia zawodowego świadczy fakt, że warsztaty 6-krotnie zdobyły I miejsce w konkursie Wzorowy Warsztat Szkolny (lata 70/80 XX w.).

1972 ROK

Zasadniczą Szkołę Zawodową przekształcono w Zespół Szkół Zawodowych.

Na zdjęciu: dobudowa nowego skrzydła szkoły w 1972 roku. Oddano do użytku pracownie, bibliotekę i świetlicę szkolną. Na budowie pracowali również uczniowie szkoły technikum i szkoły zawodowej.

1 WRZEŚNIA 1977 ROKU

Uroczystość nadania Zespołowi Szkół Zawodowych imienia mjra Henryka Sucharskiego oraz wręczenie sztandaru ZSZ.

18 PAŹDZIERNIK 2000 ROK

Uroczyste otwarcie Szkoły Rolniczej przy ul. Sadowej 5.

W 2002 roku Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego został przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu.

W 2017 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu.

W roku szkolnym 2020/2021 do użytku została oddana hala sportowa z płytą sztucznego lodowiska.

20 maja 2021 r. następuje oficjalne otwarcie Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów mieszczącej się w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Powiatowych przy ulicy Gdańskiej 1 w Przasnyszu.

1 września 2021 roku dyrektorem szkoły zostaje Paweł Stanisław Szczepkowski, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

We wrześniu 2021 roku do użytku w szkole oddana zostaje Wirtualna Strzelnica. Powstaje nowoczesna pracownia gastronomiczna. Remontowane są sale lekcyjne zarówno na ulicy Mazowieckiej jak i Sadowej.

22 lutego 2022 został oddany do użytku internat sportowy w Powiatowym Centrum Sportu w ZSP w Przasnyszu.

30 kwietnia 2023 roku na terenie Naszej Szkoły w 100- lecie jej powstania oficjalnie oddano do użytku inwestycję pod nazwą „Budowa zespołu odkrytych basenów wraz z kompleksem budynków socjalno-gospodarczych i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu”.

22 września 2023 r. szkoła będzie obchodzić 100-lecie szkolnictwa zawodowego w Przasnyszu

Pełna Historia szkoły

Męska Szkoła Rolnicza w Rudzie – placówka oświatowa powstała w 1923 r. jako Sejmikowa Męska Szkoła Rolnicza w Rudzie. Szkoła mieściła się w dworku z zabudowaniami gospodarczymi, oraz korzystała z ziemi w Rudzie. Edukowano tu przyszłych rolników. Starano się, by nauka odbywała się tu na najwyższym poziomie. Absolwenci stawali się profesjonalistami o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Znajdował się tu jedyny w powiecie ośrodek doradztwa rolniczego, który propagował nowoczesne metody hodowli bydła, uprawy zbóż i ogrodnictwa. Długoletnimi dyrektorami szkoły byli Edmund Opolski a pod koniec lat 30 – Marian Arct. Szkoła posiadała gospodarstwo rolne o powierzchni 115 morgów (ok.65 ha), w którym hodowano bydło, trzodę chlewną i owce. W „Informatorze Turystycznym” z 1932 roku możemy wyczytać, że przy szkole prowadzona jest wzorowa ferma w której znajduje się zarodowa obora bydła czerwono – polskiego oraz zarodowa chlewnia rasy wielkiej angielskiej. Szkoła posiadała też własną pasiekę, ogród i warzywnik. Niemałą wagę przywiązywano do sprawności fizycznych uczniów. Szkoła wyposażona była w basen oraz boisko sportowe. Uczniowie odbywali tez zajęcia z wychowania społeczno-obywatelskiego i przysposobienia wojskowego, na które kładziono znaczny nacisk. Wszyscy uczniowie należeli do hufca Przysposobienia Wojskowego. Pod koniec roku szkolnego odbywali 12- dniowy kurs, po ukończeniu którego otrzymywali II stopień Przysposobienia Wojskowego. Szkoła ta działała jako osobna placówka do 1952 roku. Drugą szkołą zawodową działającą w powiecie przasnyskim była Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa, która powstała w 1924 roku, której kierownikiem był Feliks Otłowski. W szkole zawodowej były 4 klasy, szkoła trzyletnia o rozszerzonym programie klasy siódmej. Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, pięć razy w tygodniu w godzinach popołudniowych a nauka zawodu w miejscowych zakładach rzemieślniczych.

Harcerze na przasnyskim rynku
Pisemny egzamin dojrzałości

1 września 1948 r. zorganizowano w Przasnyszu Publiczną Szkołę Średnią Zawodową. Dyrektorem został Jan Bukowski, który pełnił jednocześnie funkcję kierownika szkoły podstawowej. Połączenie to zapewniało szkole bazę materialną oraz kadrę nauczycielską. Zajęcia odbywały się po południu. W roku szkolnym 1948/1949 w szkole pracowało 6 nauczycieli. Warunkiem przyjęcia do szkoły było ukończenie 7-klasowej szkoły powszechnej. 1 września 1951 r. obowiązki dyrektora powierzyła dyrekcja Okręgowego Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie Stanisławowi Jelińskiemu. Szkoła otrzymała pomieszczenia w budynku Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Żymierskiego (dzisiaj św. Stanisława Kostki). Nauka zawodu odbywała się od 1950 r. w prywatnym warsztacie mechanicznym. W 1951 r. szkoła przeszła reorganizację przyjmując nazwę Zasadnicza Szkoła Metalowa. W 1950 r. w Przasnyszu powstała także Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która liczyła jeden oddział. 1 września 1950 roku rozpoczęła naukę pierwsza klasa o kierunku ślusarz a w 1955 roku utworzono klasę o specjalności blacharz na podbudowie 7 klasowej szkoły podstawowej. Młodzież kształciła się w niej przez 3 lata. Drugiego września 1957 roku została utworzona klasa o specjalności krawiectwo damskie. Kierunek ten cieszył się dużym zainteresowaniem. W 1959 r. wybudowano dla potrzeb szkoły pawilon przy ul. H. Sawickiej (obecnie Marszałka Piłsudskiego – dziś już nieistniejący). W 1960 r. zatrudnionych było 20 nauczycieli i jeden lekarz, który uczył higieny. Wraz ze wzrostem liczby uczniów pogarszały się warunki lokalowe. Szkoła składała się z kilku baraków i pawilonów rozrzuconych po całym mieście. Dyrektor Stanisław Jeliński mając na uwadze dalszy rozwój szkoły postanowił, że w Przasnyszu musi powstać nowoczesny obiekt szkolny. W 1962 r. rozpoczęła się budowa nowej szkoły wraz z internatem i warsztatami przy ulicy Mazowieckiej 25. Budynki były oddane do użytku w latach 1963–1965. W roku 1963 powstało Technikum Mechaniczne w specjalnościach: budowa i naprawa maszyn rolniczych, urządzeń mechanizacji rolnictwa, maszyny i urządzenia rolnicze.

1 września 1969 roku dyrektorem szkoły zostaje Pan Edward Lemanowicz, który kieruję szkołą do 31 marca 1978 roku. W tym czasie następuje dalszy dynamiczny rozwój szkoły. 1 września 1969 roku powstał nowy kierunek kształcenia obróbka skrawaniem a dwa lata później w 1971r. powstało technikum mechaniczne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. W roku 1972 Zasadniczą Szkołę Zawodową przekształcono w Zespół Szkół Zawodowych. Powstały nowe kierunki nauczania w: Technikum Mechanicznym, Liceum Zawodowym, Technikum Ekonomicznym, Liceum Ekonomicznym, Zasadniczej Szkole Handlowej, Zaocznym Technikum Mechanicznym, Technikum Rolniczym. W 1977 r. szkole nadano imię mjra Henryka Sucharskiego, wręczono Szkole sztandar, a dzień 12 listopada (urodziny mjr Sucharskiego), obchodzony jest jako – Dzień Patrona Szkoły. W latach siedemdziesiątych nastąpiła dalsza rozbudowa budynku szkolnego: dobudowano skrzydło z dodatkowymi salami lekcyjnymi, a następnie pomieszczenie na bibliotekę i czytelnię oraz świetlicę. Rozbudowano internat, unowocześniono klasopracownie i bibliotekę szkolną. Jednak naczelną wartością Dyrektora Edwarda Lemanowicza było kształcenie młodych ludzi na bardzo wysokim poziomie. Aby związać szkołę ze środowiskiem i mieszkańcami nawiązał współpracę z POM, ZWAR, jednostką wojskową i Cechem Rzemiosł Różnych w Przasnyszu. 1 kwietnia 1978 roku dyrektorem szkoły zostaje Pani Aleksandra Rutkowska–Szwed która kieruje szkołą do 27 marca 1990r. W tym okresie uległa poprawie baza materialna i warunki pracy nauczycieli i i uczniów, którzy osiągali międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne sukcesy. Wyznawane przez nią poszanowanie człowieka, tolerancja dla odmienności i empatia stanowiły podstawę współpracy w zespole a stosowane niekonwencjonalne metody zajęć dydaktycznych i wychowawczych przyśpieszyły znacznie rozwój intelektualny uczniów i przygotowały ich do samodzielnego życia zawodowego, rodzinnego i uczestnictwa w kulturze.

Rada pedagogiczna
1975 rok – 30 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem
Szkolna biblioteka

1 września 1990 roku dyrektorem szkoły zostaje Pani Teresa Lelińska. W tym szczególnie trudnym okresie transformacji ustrojowej z umiarem i rozwagą podejmowała decyzje. Zawsze kierowała się dobrem uczniów i szkoły. Po uzgodnieniu z władzami kościelnymi pozyskała pomieszczenia w budynku przeznaczonym pierwotnie na sale katechetyczne. Dla praktycznej nauki zawodu uczniów szkoły rolniczej pozyskała szklarnie od MPGK w Przasnyszu i 8 ha ziemi z zasobów przedwojennej Szkoły Rolniczej w Rudzie. Szkoła ciągle się rozwijała. Z jej inicjatywy powstała tez nowoczesna siłownia. Z inspiracji Teresy Lelińskiej powołano w 1992 roku Społeczny Komitet Budowy Szkoły Rolniczej w Przasnyszu przy ulicy Sadowej. Kierowała szkołą do 29 grudnia 1997 r. kiedy odeszła na wieczną służbę po ciężkiej chorobie.

2 stycznia 1998 roku dyrektorem zostaje Pan Henryk Mocek nauczyciel wychowania fizycznego, który kieruje szkolą do 30 września 2005 roku. W czasie jego dyrektorowania następuje dalszy gwałtowny rozwój szkoły.

W roku 2000 oddano do użytku nowy budynek szkoły przy ulicy Sadowej, a w 2001 r. nowoczesną halę sportową. W szkole powstały również nowoczesne pracownie informatyczne, gastronomiczne i nowoczesna stacja diagnostyki samochodowej. Dokonano w tym okresie również remontu i modernizacji w budynku głównym szkoły i internatu przy ul. Mazowieckiej 25. A także Ośrodka Wypoczynkowego w Muszakach. W roku 2002 nastąpiła reorganizacja szkoły. Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego został przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjra Henryka Sucharskiego. W skład ZSP weszły szkoły: 4 letnie technikum, 3 letnie liceum ogólnokształcące, 3 letnie liceum profilowane, 2 i 3 letnie Zasadnicze Szkoły Zawodowe. Organem prowadzącym zostało Starostwo Powiatowe w Przasnyszu. Szkoła otrzymała nowy sztandar. W 2004 r. w szkole uczyło się 1400 uczniów.

1 października 2005 roku dyrektorem szkoły zostaje Pan Zbigniew Ropelewski, który kieruje szkołą do 31 sierpnia 2010 r. Podczas tego okresu szkoła nadal się rozwija. Powstają nowe pracownie informatyczne oraz Szkolne Centrum Multimedialne.

Szkoła stwarzała i stwarza możliwości realizacji zainteresowań i wszechstronnego rozwoju uczniów. Rokrocznie kilkoro uczniów ZSP zostaje stypendystami Prezesa Rady Ministrów RP. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych współpracuje z Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie odbywają się szkolenia praktyczne młodzieży.

1 września 2010 roku dyrektorem szkoły zostaje Andrzej Brocki, który pełni tę funkcje do 31 sierpnia 2021 r. Zostaje pierwszym dyrektorem absolwentem Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu.

W 2017 r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu. W skład Zespołu Szkół Powiatowych przy ul. Mazowieckiej i Sadowej wchodzą następujące szkoły: II Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Branżowa I stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych przy ulicy Gdańskiej 1.

W tym czasie w roku szkolnym 2020/2021 do użytku została oddana hala sportowa z płytą sztucznego lodowiska a 20 maja 2021 r. następuje oficjalne otwarcie Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów mieszczącej się w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Powiatowych przy ulicy Gdańskiej 1 w Przasnyszu.

1 września 2021 roku dyrektorem szkoły zostaje Paweł Stanisław Szczepkowski, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Następuje dalszy rozwój szkoły.

We września 2021 roku do użytku w szkole oddana zostaje Wirtualna Strzelnica oraz w tym samym roku do użytku zostaje oddana także hotelowa część internatu. Powstaje nowoczesna pracownia gastronomiczna. Remontowane są sale lekcyjne zarówno na ulicy Mazowieckiej jak i Sadowej.

W sierpniu 2022 r. rozpoczęła się budowa kompleksu otwartych basenów na terenie szkoły przy ulicy Mazowieckiej, które zostały oddane do użytku 30 kwietnia 2023 r. 22 września 2023 r. Szkoła będzie obchodzić 100-lecie szkolnictwa zawodowego w Przasnyszu.